Toegankelijkheid

Skip to main content

Algemene voorwaarden

Versie: 20220415

1. Inleiding

1.1 Angie Diving is een handelsnaam van Huvan Journey, gevestigd te Male aan de M Hari Asaree Hingun te Male op de Malediven.
1.2 Voor Belgiƫ en Nederland wordt deze vertegenwoordigd door Mevr. A. Poel bereikbaar via het contactformulier.

2. Definities

2.1 In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal definities gehanteerd. U kunt deze herkennen aan een hoofdletter. De volgende definities kunt u tegen komen:

 • Reiziger: De natuurlijke persoon met wie Angie Diving een Reisovereenkomst sluit.
 • Reisovereenkomst: De overeenkomst zoals benoemd in artikelen 7:500 t/m 7:513 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Angie Diving en de Reiziger betreffende de ten behoeve van de Reiziger gesloten Reisovereenkomst.
3.2 Wijzigingen in deze voorwaarden moeten door Angie Diving uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd.
3.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de gesloten Reisovereenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en de Reisovereenkomst van toepassing. De Reiziger en Angie Diving zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

4. Offertes, totstandkoming en duur van de overeenkomst

4.1 Offertes, reisvoorstellen en reisoverzichten zijn te allen tijde herroepbaar vanwege gewijzigde beschikbaarheid en andere externe oorzaken.
4.2 Prijzen in offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders staat aangegeven.
4.3 Fouten en vergissingen op de website van Angie Diving of andere (schriftelijke) informatiedragers van Angie Diving zoals brochures of de nieuwsbrief, kunnen Angie Diving niet binden.
4.4 De aangeboden prijs en inhoud van een offerte zijn slechts geldig op basis van beschikbaarheid en onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen bij dienstverlenende partners (luchtvaartmaatschappijen, accommodaties, duikcentra ed.).
4.5 Indien tijdens het boeken blijkt dat er geen beschikbaarheid meer is, zal Angie Diving haar uiterste best doen een alternatieve en minimaal gelijkwaardige accommodatie te boeken. Dit uiteraard in goed overleg met de Reiziger.
4.6 Een Reisovereenkomst tussen Angie Diving en de Reiziger komt tot stand na aanvaarding van een offerte of reisvoorstel of reisoverzicht (bij het plaatsen van een optie-boeking) (telefonisch of per e-mail) of na een definitieve boeking via de website van Angie Diving.
4.7 Eventuele diensten, lokale excursies, extra duiken, binnenlandse vluchten ed. maken alleen deel uit van de Reisovereenkomst indien deze uitdrukkelijk in de schriftelijke bevestiging (boeking) zijn opgenomen. Een verwijzing naar de mogelijkheid deze zaken ter plekke af te nemen, geldt niet als dusdanig.

5. Lastminute / Hoogseizoen boekingen

5.1 Indien u binnen 5 werkdagen voor vertrek boekt, dient u van onzer zijde een telefonische bevestiging te ontvangen voor uw boeking definitief is.
5.2 Tijdens het hoogseizoen en in het geval van lastminute boekingen betreft het veelal de allerlaatste stoelen/accommodaties. Om die reden kunnen wij u geen garantie geven dat deze nog beschikbaar zijn op het moment van boeken. Wij zullen onze uiterste best doen om uw geboekte reis voor u vast te leggen, en deze is pas definitief op het moment dat u dit van ons telefonisch of schriftelijk bevestigd hebt gekregen.

6. Duiken

6.1 De duiken die u afneemt via Angie Diving worden allen aangeboden inclusief duikcilinder/lood/lucht maar exclusief duikuitrusting en nitrox, tenzij expliciet anders vermeld. Duikpakketten zijn samengesteld voor gebrevetteerde duikers. Indien u nog niet in het bezit bent van een duikbrevet, kunt u bij ons kiezen voor een duiken lespakket of een duikopleiding (al dan niet op locatie). Afhankelijk van de eisen van de verschillende duiklocaties wordt de Reiziger verzocht om voorafgaand aan zijn reis of ter plaatse een medische verklaring naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

7. Niet Inbegrepen

7.1 Bij de reissom zijn volgende zaken niet inbegrepen (tenzij expliciet anders vermeld):

 • Uitreisbelastingen, visumkosten, duikvergunningen, brevetkosten, lesboeken, marine park gelden, huurkosten voor duikuitrustingen, bagagetoeslagen (luchtvaartmaatschappijen), fooien, uitgaven van persoonlijke aard, reisverzekering, annuleringsverzekering, duikverzekering (i.v.m. recompressiekamer), vaccinaties, etc.

7.2 Tenzij anders vermeld zijn de getoonde reissommen per persoon op basis van een gedeelde 2-persoonskamer.

8. Informatie door de Reiziger

8.1 De Reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de Reisovereenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde Reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de Reisovereenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
8.2 De Reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep Reizigers.
8.3 Indien de Reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat deze Reiziger(s) door of namens Angie Diving van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de Reiziger in rekening gebracht.

9. Reisdocumenten

9.1 De Reiziger blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bij vertrek, tijdens de reis en terugreis in bezit hebben van alle reisdocumenten en benodigde papieren.
9.2 In het geval de Reiziger de reisbescheiden vijf werkdagen voor aanvang van de reis nog niet in zijn bezit heeft, kan hij navraag doen bij Angie Diving.
9.3 Voor passagiers die geen Nederlandse nationaliteit bezitten, gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Angie Diving adviseert deze Reizigers dit tijdig uit te zoeken. Angie Diving adviseert alle Reizigers om noodzakelijke reisdocumenten en/of visum tijdig aan te vragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de betreffende ambassade/consulaat.
9.4 Indien de reis geen doorgang kan vinden omdat de Reiziger bij vertrek niet over de noodzakelijke documenten beschikt, geldt dit als annulering door de Reiziger vanwege een aan hem toe te rekenen omstandigheid.

10. Betaling

10.1 De hoogte en betaaltermijn van de aanbetaling en restantbetaling van een geboekte reis is gebaseerd op het reisprogramma en zal altijd gecommuniceerd worden met de Reiziger. 
10.2 De restbetaling moet plaatsvinden voor de vervaldatum zoals vermeld in de factuur.
10.3 De Reiziger die niet op het door Angie Diving vermelde tijdstip aan zijn financiƫle verplichting heeft voldaan is van rechtswege in verzuim.
10.4 Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de Reiziger aangemaand door Angie Diving en wordt hem een termijn gesteld van 10 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de Reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend. Over het eventueel te weinig betaalde ontvangt de Reiziger een factuur.
10.5 De Reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van lid 6.
10.6 De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot 2.500,-; 10% over de daarop volgende 2.500; 5% over de volgende 5.000,- en 1% over het meerdere. Angie Diving kan ten voordele van de Reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

11. Wijzigingen, annulering en kosten

11.1 De Reiziger kan de Reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan brengt Angie Diving annuleringskosten in rekening, deze dienen om de schade ten gevolge van de opzegging te vergoeden. De annuleringskosten bedragen maximaal eenmaal de totale reissom.
11.2 Angie Diving berekent de hoogte van de annuleringskosten op basis van het programma van de geboekte reis. De hoogte van de annuleringskosten is tevens afhankelijk van het tijdstip van opzegging en de annuleringsvoorwaarden van de verschillende leveranciers. De aanbetaling, zoals vermeld op uw factuur dekt de annuleringskosten van uw reis tot een bepaalde periode voor vertrek:

 • Bij annulering tot de 49e dag voor vertrek: de aanbetaling met een minimum van 50% van de reissom;
 • vanaf de 49e dag tot de 35e dag voor de dag van vertrek: de aanbetaling met een minimum van 70% van de reissom;
 • vanaf de 35e dag tot de 21e dag voor de dag van vertrek: de aanbetaling met een minimum van 80% van de reissom;
 • vanaf de 21e dag tot de 14e dag voor de dag van vertrek: de aanbetaling met een minimum van 90% van de reissom;
 • vanaf de 14e dag tot de dag van vertrek: 100% van de reissom

11.3 Voor vluchten geldt dat deze direct vanaf het moment van boeken alleen tegen 100% te annuleren zijn.
11.4 De Reiziger die de Reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskosten te voldoen.
11.5 De Reiziger kan zowel om medische als om andere redenen Angie Diving verzoeken om de Reisovereenkomst te wijzigen. Angie Diving is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven, doch als zij dat doet is de Reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

12. Wijzigingen door Angie Diving

12.1 Angie Diving is gerechtigd om een gesloten Reisovereenkomst op wezenlijke onderdelen te wijzigen wegens gewichtige, aan de Reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de oorspronkelijk geplande reis geen doorgang kan vinden vanwege omstandigheden die Angie Diving niet onder controle heeft.
12.2 De Reiziger kan de wijziging afwijzen. Angie Diving kan in dit geval de Reisovereenkomst opzeggen. De Reiziger heeft in dit geval recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten.
12.3 Angie Diving is tevens gerechtigd, in het geval relevante omstandigheden daar aanleiding toe geven en onder onverwijld bericht aan de Reiziger, tot wijziging van de Reisovereenkomst op ondergeschikte onderdelen. De Reiziger kan die wijziging op ondergeschikte onderdelen slechts afwijzen indien die wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
12.4 Angie Diving informeert de Reiziger als er een wijziging in het vlucht en/of vaarrouteschema plaatsvindt.

13. Herroeping/Opzegging door Angie Diving

13.1 Angie Diving is gerechtigd om een gesloten Reisovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige, aan de Reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden.
13.2 Angie Diving kan genoodzaakt zijn een Reisovereenkomst op te zeggen bij deelname door onvoldoende Reizigers. Voor zover Angie Diving zich dat recht wenst voor te behouden, zal Angie Diving daarvan in de Reisovereenkomst melding maken, met vermelding van het vereiste minimum aantal deelnemers en de uiterste termijn van het bericht van de opzegging aan de Reiziger.
13.3 Angie Diving kan genoodzaakt zijn een Reisovereenkomst op te zeggen wegens overlast van de Reiziger. Eventuele kosten komen in dat geval voor rekening van de Reiziger.
13.4 In geval van overmacht kan Angie Diving zich genoodzaakt zien om een reeds gesloten Reisovereenkomst op te zeggen of vaarroute te wijzigen. Daarbij geldt als overmacht elke abnormale en onvoorziene omstandigheid die de reis of de voortgang daarvan praktisch onmogelijk maakt, naar objectieve maatstaven zeer belemmert, en/of gevaar voor de Reiziger met zich mee brengt, ontstaan onafhankelijk van de wil van Angie Diving en waarvan de gevolgen ondanks alle redelijk door Angie Diving getroffen voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen. Voorbeelden zijn oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden of een negatief reisadvies.
13.5 Angie Diving is gehouden om bij een opzegging als bedoeld in onderdeel 2 of 4 aan de Reiziger een andere reis van gelijke kwaliteit aan te bieden. Indien de Reiziger dat aanbod niet aanvaardt, heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom. Als de reis reeds ten dele is genoten: van een evenredig deel daarvan.

14. Klachten

14.1 Klachten over de uitvoering van de Reisovereenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat er direct voor een oplossing gezocht kan worden. Daarvoor moet de Reiziger zich in onderstaande volgorde melden bij:

 1. De betrokken dienstverlener;
 2. De reisleiding;
 3. Als de bovenstaande niet aanwezig of bereikbaar zijn Angie Diving

14.2 Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij Angie Diving.
14.3 Indien de Reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door Angie Diving aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.
14.4 Indien de Reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij de Reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.
14.5 De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor controle van het vluchtschema. Indien de Reiziger een klacht heeft over de luchtvervoerder, is hij steeds verplicht die klacht onverwijld aan de luchtvervoerder zelf te melden en op schrift te stellen.
14.6 Ook voor de verdere afwikkeling van die klacht bij de luchtvervoerder draagt de Reiziger verantwoordelijkheid.

15. Vervoer met luchtvervoerders

15.1 In het geval dat Angie Diving gebruik maakt van luchtvaartmaatschappijen als vervoerder, zijn het aanbod van Angie Diving en elke specifieke offerte van Angie Diving samengesteld op basis van de vliegdagen en vertrektijden van de diverse maatschappijen zoals die op dat moment bekend waren. In verband met eventuele wijzigingen in het vluchtschema kan het voorkomen dat Angie Diving gedwongen is de reisroute te wijzigen en/of het programma aan te passen. Wijzigingen zijn derhalve voorbehouden. De Reiziger verneemt de juiste tijden met de reisbescheiden of (indien men reist met een lijndienst of low-cost carrier) voor het online inchecken.
15.2 De Reiziger dient uiterlijk 3 uur voor vertrek op de luchthaven aanwezig te zijn, tenzij in de boeking anders staat vermeld.
15.3 Angie Diving is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het reisschema en hieruit voortvloeiende extra kosten en/of aanpassingen aan het programma. Het vluchtschema is te allen tijde onder voorbehoud van wijzigingen door de luchtvaartmaatschappij.
15.4 Voor vluchten geldt dat de voorwaarden van de respectievelijke luchtvaartmaatschappijen ook in de relatie tussen Angie Diving en de Reiziger van kracht zijn. Dit houdt o.a. in dat:

 • Eventuele prijsverhogingen en/of brandstoftoeslagen, indien van toepassing en opgelegd door de luchtvaartmaatschappij, zullen worden doorbelast;
 • In de reisduur wijzigingen kunnen ontstaan als gevolg van schemawijzigingen, opgelegd door de luchtvaartmaatschappij;
 • Door het uitvallen van vluchten veranderingen in het reisschema kunnen optreden, zonder dat Angie Diving daarvoor aansprakelijk is.

15.5 Wij volgen de regels zoals die beschreven zijn in de

 • EU-verordening nummer 889/2002 inzake de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen;
 • EU-verordening nummer 261/2004 inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten;
 • EU-verordening 392/2009 inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen.

16. Verzekeringen

16.1 Angie Diving adviseert de Reiziger altijd goed verzekerd op reis te gaan. De Reiziger blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten van deze verzekeringen.

Facebook  YouTube 
© 2021 Angie Diving
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door Angie Diving