Toegankelijkheid

Skip to main content

Privacy beleid

Angie Diving hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Angie Diving houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Angie Diving zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van ons privacy beleid vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via Angie Diving Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Angie Diving verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinde, communicatie over de opdracht, uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht per boekingsformulier

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Angie Diving de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam en achternaam volgens paspoort;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Kopie paspoort.

Je persoonsgegevens worden door Angie Diving opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst, voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij de gegevens verwerken en daarna alleen in de financiële administratie niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Persoonsgegevens omtrent lichamelijke / geestelijke gesteldheid worden door Angie Diving verwerkt ten behoeve van het aanvragen van essenties en preferenties bij leveranciers. De grondslag voor deze persoonsgegevens is digitale / schriftelijke toestemming vooraf doormiddel van de aanvraag / het verzoek van de reiziger.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Angie Diving de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Gegevens over de gezondheid/welzijn.

Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Kopie paspoort wordt door Angie Diving verwerkt ten behoeve van het aanvragen van visa en/of vergunningen omtrent het duiken indien noodzakelijk. De grondslag voor deze persoonsgegevens is digitale / schriftelijke toestemming vooraf van de reiziger.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Angie Diving de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Kopie paspoort.

Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Angie Diving verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. De grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje of de overeengekomen opdracht per inschrijving op de offerte aanvraag. Maar ook digitale toestemming doormiddel van het aanmelden op de nieuwsbrief en/of liken van de facebook, twitter of instagrampagina.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Angie Diving de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Angie Diving opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Doorgifte is noodzakelijk om een overeenkomst tussen jou en Angie Diving uit te voeren. Om de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, delen we de persoonsgegevens met de leveranciers van de reisarrangementen, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, duikcentra en vervoersbedrijven.

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat zij de gegevens veilig bewaren en deze niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Tot slot: We delen alleen de minimale persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om de diensten te kunnen leveren.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Angie Diving bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Angie Diving van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Alle medewerkers van Angie Diving hebben toegang tot de persoonsgegevens. Deze personen zijn geautoriseerd door de directie van Angie Diving om de persoonsgegevens in te zien.

De persoonsgegevens bewaard Angie Diving zo lang als dat nodig is voor de doelen waar het in deze privacyverklaring over gaat én voor het naleven van wetten en regelgeving. Daarna wist Angie Diving de persoonlijke gegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?

Als je naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Angie Diving
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Facebook  YouTube 
© 2021 Angie Diving
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door Angie Diving